ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Σήμα ισότητας: Τι είναι και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να το αποκτήσουν

Pexels

Την καθολική εφαρμογή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις, αποφάσισε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος SHARE το 2022.

Το Σήμα Ισότητας, μπορούν να λάβουν όσες μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Ταυτόχρονα, το ίδιο σήμα μπορούν να αποκτήσουν και οι επιχειρήσεις, που μεριμνούν για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον.

Σήμα Ισότητας Pexels

Το Σήμα Ισότητας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαρκεί για 2 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται όταν η επιχείρηση υποβάλει εκ νέου αίτημα. Επίσης, μπορεί να αξιοποιείται σε όποια ενέργεια δημοσιότητας κρίνεται σκόπιμο από τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν:

  • να προωθούν την αρχή της ισότητας σε κάθε διαδικασία πρόσληψης ή προαγωγής και καθορισμού αμοιβής,
  • να διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση καθώς και τις ίδιες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και
  • να εφαρμόζουν την αρχή της ισότητας στις παρεχόμενες συνθήκες εργασίας,
  • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής,
  • να τηρούν τη νομοθεσία για την προστασία της γονεϊκότητας και
  • να εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.

Το πρόγραμμα SHARE – «Προωθώντας τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις επιχειρήσεις και την ισότιμη κατανομή της φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της ΕΕ και έχει ως Φορέα – Συντονιστή τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και ως εταίρους το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας, Women on Top.

Το έργο εστιάζει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη μιας ακριβούς μεθοδολογικής διαδικασίας για την απονομή πιστοποίησης/σημάτων Ισότητας των φύλων σε επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων.
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανδρών και προβολή των οφελών της τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους.
  • Την προώθηση συνθηκών εργασίας φιλικών προς τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με σκοπό την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην ελληνική αγορά εργασίας μέσω της διαβούλευσης και της ανταλλαγής γνώσης.